x Bezpieczny Hotel - przestrzegamy zasad ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Regulamin

 1. Na terenie obiektu „Baltic Sun” obowiązuje zakaz palenia. Stwierdzenie niezastosowania się do niniejszego zakazu skutkuje naliczeniem kary finansowej w wysokości 600 zł.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 a kończy o godz. 10.00.
 3. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Warunki rezerwacji należy uzgodnić telefonicznie lub poprzez e-mail/fax a następnie wpłacić przedpłatę w ustalonym terminie i przesłać potwierdzenie wpłaty.
 5. Rezerwacje uznaje się za nieważną w przypadku braku przedpłaty po upływie uzgodnionego terminu.
 6. Płatności za zarezerwowany pobyt a także ustalenie opcji wyżywienia należy dokonać przy zameldowaniu, pierwszego dnia pobytu.
 7. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 60 dni przed datą przyjazdu – zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże obiektu „Baltic Sun” i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 9. “Baltic Sun” zapewnia wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju oraz wymianą ręczników w razie potrzeby lub na prośbę gościa (nie wcześniej niż po upływie 7 dni – wymiana pościeli, wymiana ręczników – nie wcześniej niż 4 dni).
 1. “Baltic Sun” zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do kierownika obiektu lub w recepcji.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 3. Po godzinie 22.00 w obiekcie “Baltic Sun” nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości.
 4. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 6:00.
 5. Przy opuszczeniu obiektu “Baltic Sun” klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 7. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest od godz. 8:00 do 10:00 w restauracji, natomiast obiadokolacja od godz. 16:00 do 17:00 w restauracji (napoje dodatkowo płatne), konsumpcja – wyłącznie na terenie restauracji. (Kanapki i jedzenie na wynos zostanie dopisane do rachunku pokoju).

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanego pobytu!

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


 
DANE FIRMY:
Firma PRO-KOM Kaczmarski Artur
Piastowska 12, 72-344 Rewal, NIP: 577-111-01-95, REGON: 151391549

 

REGULAMIN BASENU BALTICSUN SPA
1. Administratorem basenu jest właściciel kompleksu Balticsun SPA – Firma PRO-KOM z siedzibą w Rewalu
2. Basen jest czynny dla gości hotelowych przez cały tydzień w godzinach od 08.00 do 20.00.
3. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
4. Głębokości basenu wynosi 130 cm.
5. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania znajdujących się na nim urządzeń.
6. Jednorazowo przebywać na basenie może 15 osób, przekroczenie ilości osób na basenie wiąże się z jego blokadą.
7. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.
8. Przed wejściem na część basenową należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.
9. Wchodzący na pływalnię obowiązani są do skorzystania z prysznica.
10. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.
11. Na terenie części basenowej obowiązuje zakaz:

– spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
– palenia tytoniu,
– wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
– hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
– wprowadzania i przebywania zwierząt,
– wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
– wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu
– spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
– konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu,
– zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
– używania mydła i innych środków chemicznych,

12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie administrator basenu nie ponosi odpowiedzialności.
14. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, będą usuwane z obiektu
16. Balticsun SPA nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.
17. Przed skorzystaniem z basenu niezbędne jest pozostawienie rzeczy w pokojach. Za rzeczy pozostawione na terenie basenu, poza zakresem opisanym w niniejszym punkcie, Administrator basenu nie odpowiada.
18. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji
19. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.9.11.2015r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach, klient ma prawo wglądu do aktualnych badań wody dostępnych w recepcji.
20. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu. Telefony alarmowe:
Pogotowie 999/112
Straż 998
Policja 997

Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu Balticsun SPA

 

Regulamin korzystania z jacuzzi
1. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni, gdzie obowiązują przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z jacuzzi.
3. Osoby korzystające z jacuzzi czynią to na własną odpowiedzialność.
4. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi zobowiązane są bezwzględnie stosować się do wskazówek, poleceń i nakazów ratowników.
5. Jacuzzi jest dostępne dla wszystkich gości hotelowych z zastrzeżeniem, że:

a) uczestnicy grup zorganizowanych mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie w obecności opiekuna,
b) osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia, szczególnie z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi z zachowaniem szczególnej ostrożności i po konsultacji ze swoim lekarzem,
c) dzieci do lat 7 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

6. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy starannie umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem środków myjących i ciepłej wody.
7. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
8. Wejście do jacuzzi jest dozwolone tylko po schodkach.
9. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
10. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
11. W jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
12. Korzystanie z jacuzzi jest dozwolone jedynie w pozycji siedzącej oraz przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
13. Zalecany łączny pobyt w jacuzzi nie powinien być dłuższy niż 20 minut dziennie.
14. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni, a w szczególności:

a) użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
b) wskakiwania do jacuzzi,
c) wpychania osób do wanny jacuzzi,
d) wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
e) zanurzania głowy,
f) wylewania wody z jacuzzi,
g) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi,
h) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.
16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi, a także z terenu pływalni
17. Wejście do jacuzzi jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin korzystania z saun
1. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed wejściem do kabiny sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
4. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 4-6 osób.
5. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
6. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
7. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
8. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć je do sucha.
9. Przed wejściem do sauny należy zdjąć klapki, okulary, szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
10. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
11. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
12. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, kobietom w ciąży i w czasie menstruacji.
13. Wszystkim osobom korzystającym z sauny zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Krytej Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
14. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
15. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
16. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
17. Przed opuszczeniem sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia ciała bez użycia mydła.
18. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut korzystając z leżaków lub ławek. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1 litra).
19. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
20. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym personel hotelu
21. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
22. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
23. Na terenie sauny zabrania się:

a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
b) wykonywania zabiegów kosmetycznych,
c) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
d) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
e) polewania wodą lub innymi płynami/olejkami siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni,
f) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
g) wnoszenia napojów alkoholowych,
h) palenia tytoniu,
i) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
j) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

24. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać ratownikowi.
25. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić personel hotelu
26. Balticsun nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu sauny.
27. Balticsun nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla monitoringu
1. Administratorem systemu monitoringu Firma PRO-KOM 72-344 Rewal ul. Piastowska 12 właściciel obiektu Balticsun SPA zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe : info@balticsun.pl
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia na terenie ośrodka Balticsun SPA
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).